Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések

A Betegtájékoztatásért Kft. (2049 Diósd, Tündér u. 7.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.
A Betegtájékoztatásért Kft. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
A fentiek alapján a Betegtájékoztatásért Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.
A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az adatkezelő neve: A Betegtájékoztatásért Kft.
Székhelye: 2049 Diósd, Tündér u. 7.
Cégjegyzékszáma: 13-09-145174
Adószáma: 23185885-2-13
Telefon: 06-20 553-8969
Email: info@beteg-ismerteto.hu

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1. Weboldal használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el.
Az Adatkezelő a Weboldalon igénybe veszi a Google LLC. által nyújtott Google Analytics szolgáltatásait, amelynek alapján a Google ún. cookie-t („süti”) alkalmaz annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, látogatottságát elemezze. A Google Analytics adatkezeléséről többet az alábbi címen talál: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

2.2 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.
Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • név/cégnév,
 • email-cím
3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint jogi kötelezettség alapján kezeli. 

2.3 pontban foglalt adatkezelés során
név/cégnév – jogalap: hozzájárulás
email-cím – jogalap: hozzájárulás

4. Az adatkezelés célja
 • Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a Weblapot megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő Weblap hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.
 • Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.2 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Az Adatkezelő az Ön, mint felhasználó ill. vásárló vásárlási szokásait is elemzi, és Önnek személyre szabott hírleveleket, reklámokat küld.
5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:
 • Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.
 • Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Netprodukt Bt.
székhely: 1054 Bp. Zoltán utca 10.
Adatfeldolgozó által a szervezetnél végzett adatfeldolgozó tevékenység: hosting és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

MediaCenter Hungary Kft.
6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Hosting és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

 

 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.
 • Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
 • Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.
6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama
 • Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.
 • Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.
 • Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.
7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
  Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.
  Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.
 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
8. Jogorvoslatok
 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
 • Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 • Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1- 391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
 • Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

2020. november 26.