Dietetikai és táplálkozástani kislexikon

A Dietetikai és Táplálkozástani Kislexikon, melyet die­tetikusok, táplálkozástudományi szakemberek, élelmiszeripari mérnökök, biológusok, sportdietetikusok, népegészségügyi szakemberek és még egyéb tudo­mányos szakterületek képviselői alkottak, egyedülálló teljesítmény, hiszen magyar nyelven még nem szüle­tett ilyen átfogó ismeretanyagot tartalmazó munka.

Több mint 1500 szócikk és számos élelmiszer tápanyagtáblázata található e könyvben. A szerzők minden egyes szócikknél öt forrásból ellenőrizték le a leírtak hitelességét. Ezen forrásanyag (több mint 100 oldal) QR-kód segítségével letölthető a könyvismerte­tő helyén, a Kiadó holnapjáról, illetve a könyvből.

A Dietetikai és Táplálkozástani Kislexikon – megkísé­relve a lehetetlent – a teljesség igényével foglalja össze a címében megjelölt tudományterület alapfogalmait, a latin és egyéb nyelvű terminus technicusok magyará­zatával.

Bízunk abban, hogy a kislexikon használata hozzájá­rulhat a táplálkozástudomány mélyebb megismeré­séhez.

Forgassák egészséggel!

Dr. Boros Szilvia, PhD.

Sportszakorvos, okleveles táplálkozástudományi szakember, habilitált egyetemi docens az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi In­tézetben. Az elmúlt közel húsz évben húszféle tantárgyat tanított hat különböző egyetemen, ill. főiskolán, melyek közül a táplálkozástan, sportegészségtan, sporttáplálkozás, sportélettan, rekreáció, wellness, egészségturizmus, rehabilitáció tantárgyak emelhetők ki. Kutatásai a sportregeneráció, táplálkozási szoká­sok, jóga hatásai, egyetemi egészségfejlesztés témákat érintik. Megjelent publikációinak száma meghaladja a 250-et, melyből 64 tudományos folyóiratbeli cikk, 30 könyvfejezet.

Antal Emese

Dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője. 2005–2012 között 7 éven át volt a Ma­gyar Dietetikusok Országos Szövetségének el­nöke, majd 2012–2015 között főtitkára. Az MTTT (Magyar Táplálkozástudományi Társaság) és a FENS (Európai Táplálkozástudományi Társa­ság) vezetőségi tagja. Gyakran szerepel isme­retterjesztő televíziós és rádiós műsorokban, valamint a nyom­tatott médiában. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott vendége, előadója.

Dr. Raposa László Bence

Dietetikus, sportdietetikus, okleveles népegész­ségügyi szakember. 2022-ben habilitált doktori fokozatot szerzett a táplálkozásepidemiológia területén. Jelenleg egyetemi docensként és ku­tatásfejlesztési koordinátorként dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Több szakmai szervezet tagja, vezetőségi tagja (MDOSZ, MTTT). Szakmai eredményeit számos díj és kitünte­tés fémjelzi.

Terjesztés:

A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg webáruházunkban

A könyv kapható még az orvosi könyvesboltokban és egyes kórházi terjesztőknél is.

Ossza meg ismerőseivel!